2017 - TJ Slavoj Ledenice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

2017

O nás > Zapisy z VH
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

spolku TJ Slavoj Ledenice z.s., IČ: 490 19 899, se sídlem v Ledenicích,
zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
pod spisovou značkou L 1504
konané dne 22.4.2017 v sále u Králů v Ledenicích od 18:00

Program schůze:

1. 18:00 Prezence
2. 18:30 Zahájení a schválení programu Valné hromady
3. Volba – pracovního předsednictva a mandátové a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti výkonného výboru TJ
5. Zpráva sportovních oddílů o své činnosti
6. Zpráva o hospodaření
7. Zpráva kontrolní komise
8. Diskuse o hospodaření a schválení výsledku o hospodaření
9. Schválení volební komise
10. Volba nového výkonného výboru TJ a nové kontrolní komise
11. Vyhlášení nejlepšího sportovního počinu za uplynulé období
12. Slavnostní blahopřání letošním jubilantům
13. Diskuse
14. Schválení usnesení
15. Závěr Valné hromady

2. Oznámení konání valné hromady a její zahájení

Konání této valné hromady bylo v souladu se stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem členům
zprávou v únorovém, březnovém a dubnovém čísle „Ledenického zpravodaje“. Dále viditelným
oznámením na webových stránkách TJ „www.tjslavojledenice.cz“. A dalšími způsoby: elektronickou poštou,
sms zprávami, dopisem.

Člen výkonného výboru Martin Štěch zahájil zasedání valné hromady a konstatoval, že valná hromada je
usnášeníschopná.

3. Volba pracovního předsednictva

Předsedou valné hromady byl zvolen Martin Štěch, zapisovatelkou Tereza Fenclová a ověřovatelem zápisu
Robert Čouza.

4. Zpráva o činnosti Slavoj Ledenice

Zprávu o činnosti TJ za uplynulé období přednesla místopředsedkyně Tereza Fenclová.
Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu.

5. Zpráva sportovních oddílů

Zprávy jednotlivých oddílů přednesli jejich zástupci:
Fotbal muži A a fotbal muži B: Zdeněk Vitoušek – předseda oddílu
Fotbal mládež: Martin Štěch, Petr salák
Zájmový fotbal Joudové: Jaromír Michner
Volejbal muži A: Radomír Kučera
Volejbal muži B: Luděk Tůma
Volejbal ženy a mládež: Marcela Straková
Volejbal Ohrazení: František Lang
Tenis: Miroslav Strouha
Kuželky: František Pouzar

6. Zpráva hospodáře

Zprávu přednesl hospodář TJ Robert Čouza.
Hospodaření TJ Slavoj Ledenice skončilo v zisku.
Podrobnosti viz výroční zpráva.

7. Zpráva revizní komise

Zprávu Revizní komise přednesla její předsedkyně Jana Krofiková.
Kontrolní komisí nebyly shledány nedostatky v účetnictví TJ.

8. Diskuse a schválení výsledku hospodaření

Diskuze:

1) Martin Štěch – tajemník výkonného výboru
Veřejně poděkoval hospodáři Robertovi Čouzovi za jeho obětavou práci pro Slavoj Ledenice.

2) Robert Čouza – hospodář TJ
Kritika Joudů za pozdní dodání členských příspěvků a mizivé komunikace nejen v tomto směru
v posledním roce.

3) Petr Frejlach – zástupce Joudů
Nepříjímá kritiku s tím, že i hospodář mohl vyvinout více snahy ke komunikaci a připomenout, že
příspěvky nejsou ještě z jejich strany odevzdány.

4) Robert Čouza – hospodář TJ
Návrh na zvýšení základní členského příspěvku na 500,- kč/rok

5) Martin Štěch – tajemník výkonného výboru
Návrh na zvýšení členského příspěvku až na 1.000,- Kč/rok za dospělou osobu, která běžně a často sportuje a
využívá areál Ledenice a Sokolovnu. (rozuměj 1x až 2x v týdnu). Ať už je to sportování rekreační či v rámci
svazových soutěží.

9. Odvolání a volba členů výkonného orgánu

Valná hromada se většinou přítomných členů usnesla na odvolání Zuzany Langové, Ladislava Kodady a
Davida Fyrbacha z funkce člena výkonného výboru.

Dále valná hromada hlasovala o volbě nových členů výkonného výboru a většinou svých členů rozhodla o
ustanovení Marcely Švaňové, Miroslava Pařízka a Karla Havelky do funkce člena výkonného výboru.

Ostatní členy výkonného výboru potvrdila valná hromada většinou přítomných členů ve svých funkcích pro
navazující funkční období počínající u všech 14. červnem 2017.

10. Potvrzení členů kontrolní komise

Ve funkci členů kontrolní komise potvrdila valná hromada většinou svých přítomných členů Janu
Korfikovou, Jana Horáčka a Jaromíra Michnera pro navazující funkční období počínající u všech 14.
červnem 2017.

11. Vyhlášení nejlepšího sportovního počinu za uplynulé období

Finanční ohodnocení ve výši 1.000,- Kč získal oddíl mládeže volejbalu za svoji činnost.
Cenu převzala trenérka Marcela Čechová.

12. Slavnostní blahopřání letošním jubilantům

Slavnostní veřejné blahopřání bylo předáno těmto jubilantům, kteří v roce 2017 oslavili „kulatá výročí“:
Jan Horáček starší
Svatava Doležalová – nedostavila se
Jaroslava Langová
Petr Pilát – nedostavil se
Miloslav Tichý
Hana Fabiánová – nedostavila se
Dalibor Tureček
Jaroslav Krofika – nedostavil se
Petr Frejlach
Ladislav Kodada
Pavel Franěk – nedostavil se
Muži obdrželi Láhev vína a ženy dort s kyticí.

13. Diskuse

1) Vladislav Šesták – zástupce Městyse Ledenice a ZŠ Ledenice
- Poděkování za pozvání + zdravice
-Zmínil se o finančních zdrojích plynoucích do sportovního areálu.
-Je nutné hledat dotace, jako příklad uvedl rozvoj softbalové části areálu.
-Nejbližší záměr Městyse je rekonstrukce oválu okolo hřiště aby byl více využitelný pro školu.

2) Stanislav Frejlach – zástupce Sboru hasičů
- Poděkování za pozvání + zdravice
- oznámení, že v sobotu 2.9.2017 potřebují hasiči mít volné hřiště pro hasičskou soutěž.

3) Jan Horáček – zástupce spolku včelařů
- Poděkování za pozvání + zdravice

4) Václav Fabián – zástupce spolku rybářů a myslivců
- Poděkování za pozvání + zdravice
- Vyřízení pozvánek na Rybářské soutěže
- Úvaha nad propojením sportovní organizace a učitelů, resp. školy jako zdroj sportovní činnosti a
přivedení maximálního počtu dětí ke sportu.

5) Martin Štěch – tajemník výboru Slavoje
Hovořil na téma trénování mládeže, malý počet trenérů ve Slavoji a nastínil možné řešení situace.

6) Robert Čouza – hospodář TJ
Uvedl, že finanční zdroje na podporu trenérů jsou, jen se musí připravit vše správně administrativně.

7) Petr Frejlach – Joudové
Pronesl, jestliže se budou zvyšovat příspěvky, tak Joudové si přejí aby jejich příspěvky mířily především
do mládeže.

8) Petr Salák – trenér mládeže fotbalu
- kritika sečení hřiště

9) Pavel Vajgel – trenér A mužstva fotbalu
- kritika sečení hřiště
- kritika Joudů za využívání hlavního hřiště při nepříznivých podmínkách.

10) Pavel Blažek – správce areálu
- Poděkování za pozvání + zdravice
- Připomněl všem, že nemá přesné rozpisy utkání, aby sekl trávník přesně dle potřeb mužstev.
- Dále uvedl, že počasí je různorodé – prší-li tráva roste rychleji, neprší-li tráva neroste a musí se kropit.
Tudíž je potřebné k tomu přistupovat uvážlivě, nikoliv zbrkle.

11) Martin Štěch – tajemník výboru Slavoje
- Podpořil Pavla Blažka a poděkoval mu za jeho práci místy i obětavou.
A zároveň poučil všechny, kteří využívají fotbalové hřiště, aby navázali s p. Blažkem včasnou a
přesnou komunikaci týkající se jejich potřeb, neboť pravý problém tkví pouze v komunikaci těchto
oddílů.

12) Jaromír Michner – zástupce Joudů
- dotázal se Vl. Šestáka na možnosti využívání horního náhradního fotbalového hřiště. Jelikož je
neustále obsazené softbalisty, nelze tam hrát fotbal a tím se i ohradil vůči kritice Pavla Vajgela.

13) Vladislav Šesták – zástupce Městyse Ledenice a ZŠ Ledenice
Rekce na předcházející dotaz: - je nutné provést dohodu především s p. Hanou Korčákovou coby
vedoucí softbalového oddílu a zjednat si rozvrh.

14) František Lang – volejbal
- Poděkování za pozvání + zdravice
- Dále sdělil VH, že se uchází o zaměstnání coby sekretář ČBSTO.

14. Návrh usnesení a jeho schválení

Předseda valné hromady Martin Štěch konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a navrhl přijetí
následujících usnesení:

1. Valná hromada odvolává Zuzanu Langovou, Ladislava Kodadu a Davida Fyrbacha z funkce člena
výkonného výboru.

2. Valná hromada volí do funkce člena výkonného výboru Marcelu Švaňovou, Miroslava Pařízka a
Karla Havelku.

3. Valná hromada potvrzuje stávající členy výkonného výboru (jmenovitě Terezu Fenclovou, Martina
Štěcha, Roberta Čouzu a Štěpána Koblasu) ve svých funkcích pro následující funkční období
s účinností od 14. června 2017.

4. Valná hromada potvrzuje ve svých funkcích stávající členy kontrolní komise (jmenovitě Janu
Korfikovou, Jana Horáčka a Jaromíra Michnera) pro následující funkční období s účinností od 14.
června 2017.

5. Valná hromada schvaluje novou výši členských příspěvků za kalendářní rok:
1.000,- dospělý – pravidelně sportující 1x až 2x a více krát v týdnu (rekreačně či soutěžně)
Většinou členové přímo z Ledenic.
500,-dospělý – nárazově sportující 1x až 3x do měsíce (rekreačně či soutěžně)
Většinou členové přespolní anebo v důchodovém věku.
200,- sportující mládež a dospělí členové nesportující tzv. dobrovolní přispěvatelé

6. Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření dle zprávy hospodáře
Všechna navržená usnesení (1. – 6.) byla přijata většinou přítomných členů.

15. Závěr

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za jejich účast a ve 22:30 valnou hromadu ukončil.
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky